Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2019

azazel
11:45
7219 7b70
Reposted fromeffic effic viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
azazel
11:45
9455 2406
Reposted fromeffic effic viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
azazel
11:45
za dużo pan myśli i się potem panu miesza.
— 12 gniewnych ludzi
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaNataly Nataly
azazel
11:45
Przez całe życie instynkt uczył mnie jednego - człowiek ma większe szanse, jeśli polega na sobie.
— Tara Westover – Uwolniona. Jak wykształcenie odmieniło moje życie
Reposted fromlovvie lovvie viaNataly Nataly
azazel
11:44
9355 fb66 500
Reposted fromeffic effic viamodalna modalna
azazel
11:41
4533 aeaf
Reposted fromkrzysk krzysk viahormeza hormeza
azazel
11:40
8047 7983 500
Reposted fromlllm lllm viacelmaifrumos celmaifrumos
azazel
11:39
4684 d265 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
azazel
11:39
4717 224d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
azazel
11:35
3239 b6b0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabanshe banshe
azazel
11:33
0607 fb5e 500
Reposted fromcontigo contigo viahesiamela hesiamela
azazel
11:33
0546 9d3f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viahesiamela hesiamela
azazel
11:33
Nie można wyleczyć każdej tęsknoty, ale można nauczyć się z nią żyć.
— Kaja Kowalewska "Play listy, czyli nie wszystkie fobie są o miłości"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viahesiamela hesiamela
azazel
11:33
4649 b288 500
azazel
11:33
azazel
11:33
7006 ee52 500
azazel
11:32

November 15 2019

azazel
23:04
Reposted fromFlau Flau viaMartwa13 Martwa13
azazel
23:04
0829 15b3
Reposted fromrubinek rubinek viaMartwa13 Martwa13
azazel
23:04
2494 e14f 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaMartwa13 Martwa13
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl