Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2017

azazel
10:06
8893 2837 500
azazel
10:06
6719 2536
Reposted fromepidemic epidemic viagdziejestola gdziejestola
azazel
10:06
Samotni zawsze maja czas.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
azazel
10:05
7728 2050 500
Reposted fromkatsiu katsiu viaseverak severak
azazel
10:05
9847 d908
Reposted fromoiv13 oiv13 viaseverak severak
10:05
azazel
10:05
10:04
4149 7be6
Reposted fromUnderOrion UnderOrion viaseverak severak
azazel
10:04
1077 c614
Reposted fromGIFer GIFer viaseverak severak
azazel
10:04
Nie było mi wcale dobrze z tymi myślami. Było mi bardzo źle.
— Janusz Leon Wiśniewski -188 dni i nocy
azazel
10:03
#474
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viay-xcv-y y-xcv-y
azazel
10:03
1184 37fe 500
azazel
10:02
azazel
10:02
8350 c258 500
Reposted frompastelina pastelina viagdziejestola gdziejestola
azazel
10:02
Uświadomiłam sobie, że możemy już nigdy w życiu się nie spotkać.
Reposted fromawaken awaken viagdziejestola gdziejestola
10:00
5155 3d01
10:00
azazel
10:00
5187 f453
azazel
10:00
Wciąż traciłem jakieś rzeczy, ludzi i uczucia. W moim życiu, jak w kieszeni płaszcza, była jakaś wielka dziura, której w żaden sposób nie można było zaszyć.
— H. Murakami
09:59
2297 adef
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viaorangeugarte orangeugarte
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl