Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

azazel
21:39
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viay-xcv-y y-xcv-y
azazel
21:39
azazel
21:35
1435 fac7
Reposted fromHypothermia Hypothermia viacelmaifrumos celmaifrumos
azazel
21:32
8162 0912 500
Wiesław Myśliwski "Ucho igielne"
Reposted fromPoranny Poranny viaexoticflower exoticflower
azazel
21:30
Czas dorosnąć, chłopczyku. To, że ci się życie pierdoli, nie jest żadnym usprawiedliwieniem.
— Zaczytane
Reposted fromEtnigos Etnigos
azazel
21:29
9032 3d92
Reposted fromgreens greens viay-xcv-y y-xcv-y
azazel
21:28
1565 84db
Reposted fromzimt89 zimt89 viaMartwa13 Martwa13
azazel
21:26
1613 d6be 500
Reposted fromseaweed seaweed viaFlowialiusz Flowialiusz
azazel
21:26
Reposted fromFlau Flau viaFlowialiusz Flowialiusz
azazel
21:25
0574 a12c
azazel
21:22
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
Reposted fromxalchemic xalchemic viaNajada Najada
azazel
21:22
0321 f110
Reposted fromtheolicious theolicious viaNajada Najada
azazel
21:22
9904 51ff 500
azazel
21:22
9904 51ff 500
azazel
21:22
9620 ba16 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaNajada Najada
azazel
21:22
azazel
21:21
[...] tego, co ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
Reposted fromlifeless lifeless viaNajada Najada
azazel
21:21
6024 6797 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viarudzinska rudzinska
azazel
21:20
Reposted fromFlau Flau viarudzinska rudzinska
azazel
21:20
2907 c8f8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl