Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2018

azazel
16:25
3018 eb85
Reposted fromkrzysk krzysk viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
16:25
1031 3b1e
16:24
3822 9825 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viakrn krn
azazel
16:23
Warto było zniszczyć czyjeś życie dla kilku chwil uniesienia?
Reposted fromkrn krn
azazel
16:23
9451 1be1 500
azazel
16:11

 Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi,

ale kontaktu nie przypadkowego,

tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— Tadeusz Konwicki
azazel
16:11
Największe cuda przychodzą w małych paczuszkach.
— znalezione
Reposted frompensieve pensieve viaworthit worthit
azazel
16:10
Reposted fromelegy elegy viatomesh tomesh
16:10
9795 a952 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viatomesh tomesh
16:10
2105 9bf0
Reposted fromamatore amatore viatomesh tomesh
16:10
2644 5525 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viatomesh tomesh
azazel
16:10
9689 a665 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
azazel
16:10
9816 3ecb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
azazel
16:09
0006 6e49
Reposted fromEtnigos Etnigos
azazel
16:09
0057 1c31 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
azazel
16:09
7427 48f0
azazel
16:09
4503 eaa0 500
Reposted fromnutt nutt viapannakreatura pannakreatura
16:07
14:18
azazel
14:05
3277 531a
Reposted fromkarahippie karahippie viaMartwa13 Martwa13
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl