Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2019

azazel
00:06
9643 b83e
Reposted fromnoone97 noone97 viaadlerek12 adlerek12
azazel
00:00
5718 c96f
Reposted fromkarahippie karahippie viaadlerek12 adlerek12
00:00
6294 95aa 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viaadlerek12 adlerek12
azazel
00:00

May 12 2019

azazel
23:59
Reposted fromposzum poszum viasatyra satyra
23:59
7460 0e72

the-tinymermaid:

nothing is permanent, the art of letting go

Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon viasatyra satyra
azazel
23:59
2726 1ec2 500
Reposted fromagatiszka agatiszka viasatyra satyra
azazel
23:58
1013 4639
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasatyra satyra
azazel
23:58
4312 13e3 500
Reposted fromszatatan szatatan viasatyra satyra
azazel
23:57
9429 7605 500
Reposted fromhormeza hormeza viasatyra satyra
azazel
13:54
9643 b83e
Reposted fromnoone97 noone97 viaMartwa13 Martwa13
13:54
6407 2d08
Reposted fromrarturi rarturi viaMartwa13 Martwa13
azazel
13:53

"-Co pan robi od rana do wieczora?
-Znoszę siebie."

- Emil Cioran
Reposted fromkarahippie karahippie viaMartwa13 Martwa13
13:53
6949 3681 500
Reposted fromerial erial viaMartwa13 Martwa13
azazel
13:53
2280 3cfb 500
Reposted frompierdolony pierdolony viaMartwa13 Martwa13
azazel
13:52
Jednym z najzwyklejszych i najbardziej rozpowszechnionych przesądów jest mniemanie, że człowiek ma tylko jakieś dane, określone cechy, że są ludzie dobrzy, źli, mądrzy, głupi, energiczni, apatyczni itd. Ludzie nie są tacy. Możemy powiedzieć o człowieku, że bywa częściej dobry niż zły, częściej mądry niż głupi, częściej energiczny niż apatyczny, i na odwrót; ale będzie nieprawdą, jeśli powiemy o jakimś człowieku, że jest dobry albo mądry, a o innym, że jest zły albo głupi. A my zawsze w ten sposób dzielimy ludzi. I to jest niesłuszne. 
— Lew Tołstoj
Reposted fromxalchemic xalchemic viahydrosphere hydrosphere
azazel
13:52
9232 6910 500
Reposted fromanheros anheros viaMartwa13 Martwa13
azazel
13:51
7801 3aaf 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viahydrosphere hydrosphere
azazel
13:51
9416 c6d1 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaMartwa13 Martwa13
azazel
13:51
8843 02ce 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaMartwa13 Martwa13
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl