Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2017

12:42
3085 8a7a
12:42
3086 b853
12:42
3962 0f92
azazel
12:42
6542 1620 500
Reposted fromaletodelio aletodelio
azazel
11:50
6568 6977
Reposted fromnyaako nyaako viaP4RIAS P4RIAS
azazel
11:49

- Kto normalny kupuje dziś dziewczynie kwiaty bez okazji?

- A co w tym dziwnego? Przecież chodzi o to, żeby była szczęśliwa.

— Ł. o.O
azazel
11:48
azazel
11:48
azazel
11:47
Nikt mi tego nigdy nie powiedział.
Że to jest ważne, co ja czuję.
Że mogę czuć.
Nikt mnie nigdy o to nie pytał.


                                                                    - Najgorszy człowiek na świecie.                                                                                             M.Halber
azazel
11:47
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viadancingwithaghost dancingwithaghost
11:44
1006 d0c4 500
11:44
azazel
11:43
azazel
11:43
azazel
11:42
Long Distance Relationships
Reposted fromsaku saku viasheismysin sheismysin
azazel
11:42
azazel
11:41
Dobrze gdzieś mieć kogoś. Choćby po to, by było komu opowiedzieć historię dnia, który właśnie z tego powodu warto było przeżyć.
— Taras Prochaśko "Niezwykli"
Reposted fromplayinglove playinglove viaAyumi Ayumi
azazel
11:41
Peace on earth
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaAyumi Ayumi
azazel
11:41
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viaAyumi Ayumi
azazel
11:41
9491 7bd6
Reposted fromPoranny Poranny viaAyumi Ayumi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl