Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2019

azazel
16:28
1183 04b5 500
The Ritual
16:28
azazel
16:28
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialaparisienne laparisienne
azazel
16:27
azazel
16:27
8022 893e
Reposted fromNekoii Nekoii viabisia bisia
azazel
16:26
azazel
16:26
0261 719c
Reposted fromRowena Rowena viaTewi Tewi
azazel
16:25
0952 abdd 500
Reposted fromhare hare viaTewi Tewi
azazel
16:25
5410 40dd 500
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz viaTewi Tewi
azazel
16:25
Jesteśmy społeczeństwem ginącym z nadmiaru wyboru
— Margaret Atwood
azazel
16:25
3418 640c 500
Reposted fromhare hare viapersona-non-grata persona-non-grata
azazel
16:24
5769 a8ae 500
16:24
4655 3606 500

A ten etap już za mną. 

Reposted fromtwice twice viaMaryiczary Maryiczary
azazel
16:24
7197 665a 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viaMaryiczary Maryiczary
azazel
16:24
Ale puste wieczory, podczas których teoretycznie może zdarzyć się wszystko, a nigdy nic się nie zdarza, są nie do zniesienia.
— Jerzy Pilch
Reposted frompasazerka pasazerka viaMaryiczary Maryiczary
azazel
16:22
8425 dc74 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viadrugs drugs
azazel
16:21
azazel
16:19
azazel
16:18
2315 e6e0 500
Reposted fromnyaako nyaako viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
azazel
16:18
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl